Slovensky  English

Neváhajte nás kontaktovať
+421 910 553 865 | simona.slaninova@cushwake.com

Preskočit navigáciu

Nachádzate se tu: Úvod » Informace o zpracování osobních údajů

Informace o zpracování osobních údajů

Informace o zpracování osobních údajů

 1. Kdo je správcem Vašich osobních údajů?
 2. Co to je zpracování osobních údajů a jaké pojmy jsou se zpracováním spojené?
 3. Jaké osobní údaje zpracováváme?
 4. Pro jaké účely zpracováváme osobní údaje?
 5. Po jakou dobu máme uloženy Vaše osobní údaje?
 6. Odkud osobní údaje dále získáváme?
 7. Jak mohu odvolat souhlas se zpracováním osobních údajů pro účely marketingu?
 8. Zpracováváme Vaše osobní údaje, aniž byste s námi uzavřeli smlouvu?
 9. Používáme profilování a automatizované zpracování Vašich osobních údajů?
 10. Jaká práva máte v souvislosti se zpracováním Vašich osobních údajů?
 11. Kde můžete práva uplatnit a je jejich uplatnění zpoplatněno?
 12. Kdo může mít přístup k Vašim osobním údajům?
 13. Jaké jsou hlavní právní předpisy upravující problematiku osobních údajů?
 14. Kde nás můžete kontaktovat?

Kdo je správcem Vašich osobních údajů?

Správcem osobních údajů je vždy ta společnost, které jste údaje poskytl nebo která určuje účel a prostředky zpracování osobních údajů. Typicky se jedná o tu společnost, které jste klientem. Správcem osobních údajů je AXA pojišťovna a.s., IČ: 281 95 604, Lazarská 13/8, 120 00 Praha 2, zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 12826 (dále jen „AXA“).

Na AXA se můžete obrátit na infolince +420 292 292 292 nebo i písemně na emailovou adresu info@axa.cz nebo na korespondenční adresu AXA: Úzká 488/8, 602 00 Brno.

AXA má také pověřence na ochranu osobních údajů neboli Data Privacy Officera, který dohlíží na řádné zpracování osobních údajů. Na tohoto pověřence se můžete kdykoli obrátit písemně na e-mailovou adresu privacy@axa.cz nebo korespondenčně na adresu Lazarská 13/8, 120 00 Praha.

Vaše osobní údaje jako správce shromažďujeme, disponujeme s nimi a neseme odpovědnost za jejich řádné a zákonné zpracování. Vůči nám, jako správci Vašich osobních údajů, můžete uplatňovat práva, o kterých je detailněji pojednáno v samostatné kapitole č. 10. Jaká práva máte v souvislosti se zpracováním Vašich osobních údajů?

Chtěli bychom Vás ubezpečit, že zpracování Vašich osobních údajů u nás probíhá vždy pouze v rozsahu daném konkrétní službou nebo účelem zpracování.

Co to je zpracování osobních údajů a jaké pojmy jsou se zpracováním spojené?

Úvodem bychom Vás rádi seznámili se základními pojmy, které jsou uvedeny v tomto dokumentu a které Vám pomohou lépe tomuto dokumentu porozumět. Jedná se o pojmy, které jsou sice definovány v příslušných právních předpisech, přičemž my se je však snažíme pro Vás „přeložit“ do přístupnější a srozumitelnější podoby:

osobní údaj – veškeré informace o identifikované nebo identifikovatelné fyzické osobě, například jméno, příjmení, datum narození, rodné číslo, telefonní číslo, emailová adresa, IP adresa apod.,

subjekt údajů – osoba, k níž se osobní údaje vztahují,

zpracování osobních údajů – činnost, kterou správce nebo zpracovatel provádějí s osobními údaji,

správce – osoba, která určuje účel a prostředky zpracování osobních údajů; zpracováním může správce pověřit zpracovatele,

zpracovatel – fyzická nebo právnická osoba, orgán veřejné moci, agentura nebo jiný subjekt, který zpracovává osobní údaje pro správce,

účel – důvod, pro který správce zpracovává osobní údaje,

zvláštní kategorie osobních údajů – jedná se o citlivý osobní údaj, který má zvláštní povahu, jako např. údaje o zdravotním stavu nebo biometrický údaj umožňující identifikaci osoby,

oprávněný zájem – zájem správce nebo i jiného subjektu, například kdy subjekt údajů je klientem správce; zájmy správce stanovené v právních předpisech,

profilování – automatické zpracování osobních údajů, které jsou používány za účelem vyhodnocení konkrétních osobních podmínek, například potřeba krytí individuálních rizik,

cookies – krátký textový soubor, který navštěvovaná webová stránka odešle do internetového prohlížeče a zaznamená informace o návštěvě dané webové stránky, při další návštěvě webové stránky je procházení navštěvované,

geolokační údaje – údaj o geografické poloze například mobilního zařízení nebo počítače,

sociodemografická data – jsou data statistického charakteru, například věk, pohlaví, vzdělání,

příjemce – osoba, které jsou osobní údaje předány,

produkt – pojišťovací a jiné produkty a služby, které nabízíme,

služba – kterákoli ze služeb, které vám nabízíme, tedy naše produkty, služby nabízené online a jejich podpory.

finanční skupina AXA v České republice je tvořena následujícími společnostmi:

 • AXA životní pojišťovna a.s. (IČ: 618 59 524), se sídlem Lazarská 13/8, 120 00 Praha, společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 1692
 • AXA penzijní společnost a.s. (IČ: 618 59 818), se sídlem Úzká 488/8, 602 00 Brno, společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, oddíl B, vložka 1692
 • AXA pojišťovna a.s. (IČ 281 95 604), se sídlem Lazarská 13/8, 120 00 Praha, společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 12826
 • AXA investiční společnost a.s. (IČ: 645 79 018), se sídlem Lazarská 13/8, 120 00 Praha, společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 7462
 • AXA Management Services s.r.o. (IČ: 256 72 703), se sídlem Lazarská 13/8, 120 00 Praha, společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 60002
 • AXA Assistance CZ s.r.o. (IČ: 256 95 215), se sídlem Hvězdova 1689/2a, 140 00 Praha, společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 61910
 • INTER PARTNER ASSISTANCE, organizační složka (IČ: 282 25 619), se sídlem Hvězdova 1689/2a, 140 62 Praha 4, společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod spisovou značkou oddíl A, vložka 59647

Jaké osobní údaje zpracováváme?

Zpracováváme pouze takové osobní údaje, abychom Vám mohli poskytovat naše služby, jednotlivé produkty a zákaznickou podporu, dále abychom dodrželi naše zákonné povinnosti a také abychom chránili i naše oprávněné zájmy.

Shromažďujeme data o našich klientech, včetně potenciálních klientů, kteří mají o naše služby zájem nebo kteří nám dali souhlas, abychom je mohli s nabídkou produktů a služeb oslovovat.

Zpracováváme zejména tyto kategorie osobních údajů:

Základní identifikační údaje
Základní identifikační údaje jsou součástí každé smlouvy, kterou s námi uzavíráte. Patří mezi ně, například jméno a příjmení, datum narození, rodné číslo, adresa bydliště, číslo průkazu totožnosti (občanský průkaz, cestovní pas), včetně jeho fotografie, státní příslušnost, národnost, podpis. Pokud podnikáte, jedná se o IČ a adresu sídla.

Kontaktní údaje
Mezi kontaktní údaje patří, například e-mail, telefonní číslo, kontaktní adresa.

Sociodemografická data
Jedná se o statistické údaje typu věk, pohlaví, rodinný stav, vzdělání, zaměstnání, příjmy a výdaje, počty dětí, počty osob v domácnosti.

Informace o využívání produktů a služeb skupiny
Mezi tyto informace řadíme informace o tom, jaké produkty u nás máte nebo jste měli, přičemž na základě těchto informací Vám můžeme doporučit vhodné řešení. Dále sem patří informace o využívání internetové klientské zóny, informace o nastaveních.

Informace ze záznamů telefonických hovorů nebo jiné interakce s Vámi

Geolokační údaje
Jedná se o geografické údaje z webového prohlížeče počítače nebo z mobilních aplikací AXA, které jste si nainstalovali do svého mobilního zařízení nebo počítače. Tyto údaje typicky mohou sloužit pro doporučení kontaktu na nejbližšího finančního poradce, pobočku nebo smluvní servis v případě nutnosti řešit pojistnou událost.

Transakční údaje
Primárně se jedná o informace o platbách na pojistném, a to řádných i mimořádných, příspěvků na penzi, investovaných prostředcích, a to jak jednorázových, tak pravidelných.

Údaje o zdravotním stavu
Případně můžeme zpracovávat i údaje o zdravotním stavu pro účely evidence, likvidace škodních či pojistných událostí a následnou výplatu pojistného plnění, a to výhradně na základě Vašeho předchozího souhlasu.

Pro jaké účely zpracováváme osobní údaje?

Pro lepší pochopení, pro jaké účely s Vašimi osobními údaji pracujeme, jsme jejich zpracování rozdělili na dvě části:

Zpracování bez nutnosti Vašeho souhlasu

Zpracování na základě plnění právní povinnosti
AXA zpracovává osobní údaje rovněž na základě požadavků, které na ní kladou právní předpisy. Zejména se jedná o následující právní předpisy: zákon č. 277/2009 Sb., o pojišťovnictví, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 37/2004 Sb., o pojistné smlouvě a o změně souvisejících zákonů, ve znění tehdejších předpisů a zákon č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu, ve znění pozdějších předpisů.

Zpracování na základě smlouvy
Vaše osobní údaje zpracováváme pro účely Vaší smlouvy, pracujeme s nimi zejména při jednání ohledně uzavření, změně nebo správy Vaší smlouvy. V takovém případě jsou osobní údaje zpracovávány pouze v rozsahu, který je nezbytný pro uzavření a plnění dané smlouvy. Jednoduše řečeno se jedná o všechny údaje, které jsou na klientské smlouvě nebo na změnových formulářích, formulářích analýzy potřeb či v produktových doporučeních uvedeny. Jedná se zejména o poradenskou činnost související s pojištěním fyzických a právnických osob, jednání o smluvním vztahu a uzavírání pojistných smluv, zajištění a správu pojištění, likvidaci škodných a pojistných událostí, poskytování plnění z pojistných smluv, výběr a vymáhání pojistného.

Pro tento účel je poskytnutí Vašich osobních údajů zcela dobrovolné, ale je však nezbytné pro uzavření smlouvy a její následnou správu. Bez těchto údajů bychom nebyli schopni smlouvu s Vámi vůbec uzavřít a plnit z ní vyplývající povinnosti a práva.

Zpracování na základě oprávněných zájmů
Oprávněným zájmem společnosti AXA je: •informovat Vás o novinkách týkající se správy Vaší smlouvy a nabízet Vám služby a produkty finanční skupiny AXA v České republice, •zpracovávat osobní údaje pro účely prevence a odhalování trestných činů, •předávání osobních údajů v rámci skupiny AXA a akcionářů v Evropské unii za účelem správy osobních údajů a dalších zpracování, •obhajovat právní nároky.

Zpracování pro statistické účely
Po ukončení Vaší smlouvy a uplynutí doby, po níž uchováváme osobní údaje, jsou tyto údaje dále zpracovávány pro statistické účely, a to v anonymizované podobě.

Zpracování s Vaším souhlasem

Zpracování pro účely marketingu
Vaše osobní údaje zpracováváme také pro účely marketingu, pokud máme od Vás k tomuto účelu udělený souhlas.

Marketing zahrnuje zejména následující činnosti:

 • nabídku produktů a služeb AXA a našich obchodních partnerů. Nabídky Vám na základě Vašeho souhlasu můžeme zasílat jak elektronicky, zejména formou e-mailových zpráv nebo zpráv zasílaných na mobilní zařízení prostřednictvím telefonního čísla, prostřednictvím webové klientské zóny nebo mobilních aplikací společnosti AXA, tak písemnou formou či formou telefonického volání,
 • automatizované zpracování osobních údajů s cílem přizpůsobit obchodní nabídku Vašim individuálním potřebám,
 • předávání osobních údajů ve stejném rozsahu obchodnímu partnerovi, a to především AXA ASSISTANCE CZ, s.r.o., IČ: 256 95 215, se sídlem Praha, Hvězdova 1689/2a, PSČ 140 00,
 • výzkumy trhu a průzkumy spokojenosti zákazníků s využívanými produkty a službami. Poskytnutý souhlas k marketingovým účelům je zcela dobrovolný, avšak je nezbytný, abychom Vám mohli zasílat individuální nabídky produkty a služeb AXA a našich obchodních partnerů. Bez takto uděleného souhlasu Vám nemůžeme individuální nabídky produktů a služeb poskytovat. Udělený souhlas k marketingovým účelům, pokud jste s AXA uzavřel smlouvu, trvá po dobu trvání takového smluvního vztahu se společností AXA a po dobu následujících 5 let po ukončení takového smluvního vztahu nebo do doby, než souhlas odvoláte. Souhlas můžete kdykoliv odvolat, a to i v jeho jednotlivé části, buď telefonicky na infolince +420 292 292 292 nebo písemně e-mailem na adresu info@axa.cz nebo dopisem zaslaným na korespondenční adresu AXA: Úzká 488/8, 602 00 Brno.

Bližší informace o zpracovávání osobních údajů pro účely marketingu naleznete v dokumentu Informační memorandum.

Nahrávání telefonických hovorů
S Vaším předchozím souhlasem zpracováváme nahrávky telefonických hovorů na naší zákaznické lince za účelem zkvalitňování poskytovaných služeb. Souhlas s nahráváním poskytujete ještě před zahájením hovoru s operátorem, pokud si nepřejte být nahrávaní můžete využít jiných komunikačních kanálů.

Po jakou dobu máme uloženy Vaše osobní údaje?

Vaše osobní údaje uchováváme po dobu trvání Vaší smlouvy, abychom Vám mohli poskytovat naše služby. Po ukončení smluvního vztahu a vypořádání veškerých závazků plynoucích či souvisejících se smlouvou uchováváme Vaše osobní údaje po nezbytně nutnou dobu, a to po dobu 15 let, která je vyžadována příslušnými právními předpisy.

Doba uchování osobních údajů je stanovena zejména podle obecných a speciálních promlčecích lhůt podle zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku.

Pokud jste nám udělili souhlas ke zpracování osobních údajů pouze k marketingovým účelům, je doba uložení Vašich osobních údajů 5 let od udělení souhlasu.

Při nakládání s osobními údaji aplikujeme princip minimalizace, což znamená, že jakmile uplyne doba, po kterou jsme povinni uchovávat osobní údaje, tak Vaše osobní údaje anonymizujeme z našich databází a informačních systémů. V rámci AXA máme nastavena přísná vnitřní pravidla uchovávání osobních údajů, která zajišťují, že údaje nedržíme déle, než jsme oprávněni nebo povinni.

Odkud osobní údaje dále získáváme?

Osobní údaje získáváme:

■ přímo od Vás při uzavření a v průběhu trvání smlouvy a plnění smlouvy,

■ od jiných osob, pokud k tomu dáte souhlas (poskytovatelů zdravotních služeb, zdravotnických zařízení apod.), pokud je to nezbytné pro plnění závazků ze smlouvy (poškozené osoby, orgány veřejné moci apod.) anebo pokud tak stanoví právní předpisy (např. vzájemná informovanost pojišťoven podle zákona o pojišťovnictví),

■ z veřejně dostupných rejstříků, seznamů, evidencí nebo webových stránek (např. insolvenční rejstřík, obchodní rejstřík, živnostenský rejstřík, katastr nemovitostí apod.).

Jak mohu odvolat souhlas se zpracováním osobních údajů pro účely marketingu

Souhlas se zpracováním osobních údajů pro účely marketingu je založen na principu dobrovolnosti. To znamená, že jej můžete kdykoliv odvolat. Nechcete již odstávat žádné nabídky produktů a služeb finanční skupiny AXA a našich obchodních partnerů? Je nám to líto, ale Vaše rozhodnutí plně respektujeme.

Co by mělo odvolání souhlasu obsahovat?

■ Kdo odvolání podává. Uveďte prosím Vaše jméno a příjmení, adresu bydliště a datum narození, abychom věděli, kdo jste.

■ Uveďte, komu odvolání podáváte. Můžete adresovat všem společnostem AXA nebo pokud chcete ponechat nabídky vybraných společností, uveďte pouze ty společnosti, které chcete či nechcete ponechat, aby Vás dále oslovovali.

■ Uveďte výslovně, že si nepřejete, abychom dále zpracovávali Vaše osobní údaje. Pokud byste rádi dostávali jen vybrané nabídky, uveďte prosím jaké, abychom Vám mohli vyhovět.

■ Váš vlastnoruční podpis.

Jakým způsobem můžu odvolání poslat?

Odvolání souhlasu se zpracováním osobních údajů pro účely marketingu, lze poslat pouze v písemné podobě, a to z toho důvodu abychom měli o Vašem odvolání řádný záznam. Nezapomeňte prosím odvolání podepsat.

■ Písemným prohlášením zaslaným na sídlo nebo na korespondenční adresu společností AXA (adresy naleznete v kapitole 1).

■ Písemným prohlášením podaným na kterékoliv pobočce finanční skupiny AXA. Aktuální seznam poboček můžete najít zde: www.axa.cz/o-nas/kontakty/

Zpracováváme Vaše osobní údaje, aniž byste s námi uzavřeli smlouvu?

Vaše osobní údaje můžeme zpracovávat i v případech, aniž jste s námi uzavřeli smlouvu. Jedná se zejména o situace, kdy jste uvedeni na smlouvě našeho klienta nebo se stanete vedlejším účastníkem v průběhu trvání takovéto smlouvy, například jako oprávněná osoba. Dále se může jednat i o osobní údaje, jež jsou nezbytné pro výplatu pojistného plnění nebo dodržování našich zákonných povinností.

Používáme profilování a automatizované zpracování Vašich osobních údajů?

Rádi bychom Vás informovali, že v rámci poskytování našich služeb používáme tzv. profilování neboli automatizované zpracování. Automatizované zpracování je takové zpracování osobních údajů, při kterém jsou používány výhradně automatické informační systémy, například jako jsou IT aplikace, software, elektronické kalkulačky apod.

Profilování používáme pro dokonalejší a rychlejší poskytování našich služeb. Automatizované procesy v rámci informačních systémů jsou využívány za účelem vyhodnocení Vašich konkrétních osobních podmínek, například potřeba krytí individuálních rizik souvisejících s Vaším majetkem nebo zdravotním stavem. Cílem profilování je poskytnutí kvalitní služby přesně na Vaši míru.

Jaká práva máte v souvislosti se zpracováním Vašich osobních údajů?

Řádné zpracování Vašich osobních údajů je pro nás důležité a jejich ochrana je naprostou samozřejmostí. Při zpracovávání osobních údajů můžete uplatnit následující práva:

Informace o zpracování Vašich osobních údajů
Obsahem informace jsou zejména, totožnost a kontaktní údaje správce, jeho zástupce a případně i pověřence pro ochranu osobních údajů, účely zpracování, kategorie dotčených osobních údajů, příjemce nebo kategorie příjemců osobních údajů, informace o předání osobních údajů do třetích zemí, dobu uchování osobních údajů, oprávněné správce, výčet Vašich práv, možnost obrátit se na Úřad pro ochranu osobních údajů, zdroj zpracovávaných osobních údajů, informace zda a jak dochází k automatizovanému rozhodování a profilování.

Právo na přístup k osobním údajům
Máte právo na potvrzení, zda osobní údaje jsou či nejsou zpracovávány a pokud ano, máte přístup k informacím o účelech zpracování, kategoriích dotčených osobních údajů, příjemcích nebo kategoriích příjemců, dobu uchovávání osobních údajů, informace o Vašich právech, o právu podat stížnost Úřadu pro ochranu osobních údajů, informace o zdroji osobních údajů, informace o tom, zda dochází k automatizovanému rozhodování a profilování, informace a záruky v případě předávání osobních údajů do třetí země nebo mezinárodní organizace. Máte právo na poskytnutí kopií zpracovávaných osobních údajů.

Právo na opravu
Zpracováváme Vaše neaktuální či nepřesné osobní údaje? Změnil jste například adresu bydliště? Prosíme, informujte nás a my osobní údaje opravíme.

Právo na výmaz (právo být zapomenut)
V některých zákonem stanovených případech jsme povinni Vaše osobní údaje na Váš pokyn vymazat. Každá takováto žádost však podléhá individuálnímu vyhodnocení, neboť AXA má povinnost či oprávněný zájem si osobní údaje ponechat.

Právo na omezení zpracování
Pokud si přejete, abychom Vaše osobní údaje zpracovávali výhradně pro nejnutnější zákonné důvody, či osobní údaje blokovat.

Právo na přenositelnost údajů
Pokud si přejete, abychom poskytli Vaše osobní údaje jinému správci, jiné společnosti, předáme Vaše osobní údaje v odpovídajícím formátu, pokud nám v tom nebudou bránit žádné zákonné či jiné významné překážky, Vámi určenému subjektu.

Právo vznést námitku a automatizované individuální rozhodování
Pokud byste zjistili nebo se jen domníváte, že zpracování osobních údajů provádíme v rozporu s ochranou Vašeho soukromého a osobního života nebo v rozporu s právními předpisy, obraťte se prosím na nás a požádejte nás o vysvětlení či odstranění vzniklého závadného stavu. Námitku můžete dále vznést i přímo proti automatizovanému rozhodování.

Právo podat podnět či stížnost na Úřad pro ochranu osobních údajů
Můžete se kdykoliv obrátit s Vaším podnětem či stížností ve věci zpracování osobních údajů na dozorový orgán, a to na Úřad na ochranu osobních údajů, se sídlem Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7, tel. č.: 234 665 111, webové stránky www.uoou.cz/.

Kde můžete práva uplatnit a je jejich uplatnění zpoplatněno?

Jednotlivá práva můžete uplatnit u AXA, a to zavoláním na infolinku AXA +420 292 292 292 a objasněním Vašeho požadavku nebo e-mailem na adresu info@axa.cz nebo písemně na sídlo či na korespondenční adresu společnosti Úzká 488/8, 602 00 Brno.

Veškerá sdělení a vyjádření k Vámi uplatněným právům poskytujeme bezplatně. Pokud by však byla žádost zjevně nedůvodná nebo nepřiměřená, zejména proto, že by se opakovala, jsme oprávněni si účtovat přiměřený poplatek zohledňující administrativní náklady spojené s poskytnutím požadovaných informací. V případě opakovaného uplatnění žádosti o poskytnutí kopií zpracovávaných osobních údajů si z tohoto důvodu vyhrazujeme právo účtovat přiměřený poplatek za administrativní náklady.

Za jak dlouho můžu očekávat odpověď od AXA?
Vyjádření a případně informace o přijatých opatřeních Vám poskytneme co nejdříve, nejpozději však do jednoho měsíce. Lhůtu jsme oprávněni v případě potřeby a s ohledem na složitost a počet žádostí prodloužit o dva měsíce. O prodloužení, včetně uvedení důvodů, bychom Vás informovali.

Kdo může mít přístup k Vašim osobním údajům?

K osobním údajům má přístup správce, jeho zaměstnanci a případně také smluvní zpracovatelé, a to především společnosti v rámci finanční skupiny AXA, poskytovatelé IT služeb, asistenční společnosti, zajistitelé a pojišťovací zprostředkovatelé.

Například se může jednat o externí společnosti spravující naše systémy či jiné služby zajišťující řádný chod společnosti a zpracování osobních údajů. S uvedenými zpracovateli máme uzavřenou smlouvu o zpracování osobních údajů a jsou též vázáni dodržováním striktních pravidel na ochranu osobních údajů, včetně dodržování mlčenlivosti, tak aby byl dodržen co nejvyšší standart právní ochrany odpovídající požadavkům platných právních předpisů v České republice.

Finanční skupina AXA
Oprávněným zájmem AXA je předávání osobních údajů v rámci její skupiny, a to pro účely jejich správy. Pro účely marketingu jsou zpřístupněny pouze tehdy, dal-li jste k tomuto souhlas.

Dodavatelé
Výkonem některých činností, které mají za cíl správu Vaší smlouvy či poskytování služeb v této souvislosti jsme pověřili externí dodavatele. S nimi máme uzavřenou korektní smlouvu o zpracování osobních údajů, přičemž při jejich výběru dbáme na to, aby splňovali řádná opatření k ochraně a zabezpečení Vašich osobních údajů.

Dodavateli pro tyto účely se rozumí: poskytovatelé IT služeb, společnosti zajišťující archivaci osobních údajů, poskytovatelé tiskových a poštovních služeb, advokátní kanceláře, společnosti poskytující poradenství, marketingové agentury, vymáhací agentury, obchodní partneři.

Zprostředkovatelé
Abychom Vám mohli poskytovat poradenství v souladu s Vašimi zájmy a požadavky jsou Vaše osobní údaje zpřístupněny interní síti zprostředkovatelů (AXA Management Services s.r.o.) či externím zprostředkovatelům, a to v omezeném rozsahu a pouze těm konkrétním osobám, které mají Vaši smlouvu ve správě a které o ni pečují.

Zajistitelé
Pro účely zajištění předáváme základní osobní údaje níže uvedeným zajistitelům, kteří jsou rovněž vázáni pravidly na ochranu osobních údajů.

■ AXA GLOBAL P&C, 9, Avenue de Messine, Paris 75008, France

■ AXA ART VERSICHERUNG AG, COLONIA-ALLEE 10-20, 51067 COLOGNE, Germany

Externí call centra
Pokud jste udělil souhlas se zpracováním osobních údajů pro účely marketingu, jsou tyto zpřístupněny i externím call centrům, která pro nás zajišťují vybrané marketingové kampaně. Bližší informaci naleznete v dokumentu Informační memorandum.

Výměna informací mezi pojišťovnami
Za účelem prevence a odhalování pojistného podvodu a dalšího protiprávního jednání se pojišťovny vzájemně informují a sdílejí informace o skutečnostech týkajících se pojištění fyzických a právnických osob a jeho zprostředkování včetně informací o zmocněncích účastníků pojištění a dalších osobách zúčastněných účastníků pojištění a dalších osobách zúčastněných na škodné nebo pojistné události, a to i prostřednictvím právnické osoby, která není pojišťovnou, zajišťovnou ani pojišťovacím zprostředkovatelem podle zákona č. 277/2009 Sb., o pojišťovnictví, v platném znění.

Veřejnoprávní orgány
Pojišťovna, včetně svých zaměstnanců a pracovníků, je povinna dodržovat povinnost mlčenlivosti. Výjimkou z této povinnosti je poskytování informací a osobních údajů vybraným subjektům veřejné správy a jiným subjektům, které jsou k tomuto ze zákona oprávněny. Jedná se zejména o následující subjekty: Česká Národní banka, soudy, Policie ČR, orgány dohledu, Ministerstvo financí při správě daní atp.

Jaké jsou hlavní právní předpisy upravující problematiku osobních údajů?

Evropský rámec:

■ Evropská listina základních práv EVROPSKÉ UNIE

■ nařízení Evropského parlamentu a Rady EU 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů, GDPR)

Národní legislativa:

■ Ústava České republiky č. 1/1993 Sb.

■ zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů

■ zákon č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů

■ zákon č. 277/2009 Sb., o pojišťovnictví, ve znění pozdějších předpisů,

■ zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů,

■ zákon č. 37/2004 Sb., o pojistné smlouvě a o změně souvisejících zákonů, ve znění tehdejších předpisů

■ zákon č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu, ve znění pozdějších předpisů.

Kde nás můžete kontaktovat?

Pokud máte k této informační povinnosti jakékoli dotazy nebo připomínky, neváhejte se na nás kdykoli obrátit, a to na AXA lince +420 292 292 292, e-mailové adrese info@axa.cz nebo písemně na korespondenční adrese AXA: Úzká 488/8, 602 00 Brno.

Rovněž se můžete obrátit na pověřence na ochranu osobních údajů písemně na e-mailovou adresu privacy@axa.cz nebo korespondenčně na adresu Lazarská 13/8, 120 00 Praha. Tento dokument bude pravidelně aktualizován.

Stav ke dni 1. 1. 2018.

Cookies – souhlas s užitím

Používáme cookies

Pro plnohodnotné používání webových stránek si vyměňujeme s Vaším internetovým prohlížečem cookies. Cookies umožňují webům být interaktivní a nabízet funkce, na které jste běžně zvyklí.

Co jsou cookies?

Cookies jsou malé textové soubory, které si ukládá Váš prohlížeč při komunikaci s internetovými stránkami pro získání personalizované odezvy – zejména při Vaší interakci se stránkami jako např. přihlášení se, vložení zboží do košíku, nastavení filtru, zvolení jazykové mutace, měny apod. Váš prohlížeč se pak pomocí cookies připomíná stránkám, které jste již navštívili, a ty mohou poznat a vracet obsah odpovídající Vašim preferencím.

Mohu cookies spravovat?

Ano, cookies jsou Vaše soubory, které si ukládá Váš prohlížeč. Prohlížeče umožňují pravidelné mazání cookies nebo jejich úplné zakázání. Doporučujeme cookies používat, abyste se nepřipravili o většinu komfortních funkcí, na které jste zvyklí při používání stránek. Pro ochranu soukromí si můžete nastavit např. mazání cookies při každém zavření prohlížeče.

Jaké cookies používáme?

 • Technické – Interní cookies systému - používají se pro detekci mobilních zařízení a zobrazení správné verze apod.
 • Obsahové – Interní cookies systému - používají se pro přihlášení, nastavení filtrů, výběr jazyka či měn, rozměrů paletek, v krocích objednávky apod.
 • Marketingové – aplikace 3. strany - Google Analytics a Google AW

Více o cookies se můžete dočíst např. na stránce Wiki cs.wikipedia.org/wiki/HTTP_cookie

Hore